Jugofuturistični manifest
 
 
 
 
Go to file
Jurij Podgoršek 212d589909 Merge pull request 'Popravilo nastavitve stanja moderacije.' (#59) from urednikovanje-lio into master
Reviewed-on: #59
2024-04-11 21:56:07 +02:00
.ddev
config/sync
doc
nuxt
skripte
web Pocisceno 2024-04-11 21:35:30 +02:00
.editorconfig
.envrc
.gitattributes
.gitignore
README.md
composer.json
composer.lock
test
testna-vsebina

README.md

Jugofuturisticni manifest

Spletna platforma za skupno pisanje Jugofuturisticnega manifesta.

Specifikacija

Je na voljo tukaj:

https://pisi.kompot.si/p/yufu-specs

Postavitev razvojnega okolja

Najprej namestimo ddev.

Nato vzpostavimo / poženemo zabojnike z ukazom ddev start.

Namestimo odvisne PHP pakete z ukazom ddev composer install.

Osnovne podatke pa vnesemo z ukazuma:

ddev drush site:install --account-name=root --account-pass=toor --existing-config minimal

Sajt je dostopen preko naslova: https://yufu-manifest.ddev.site/

Lahko pa napišemo tudi ddev launch

v web/sites/default/settings.local.php dodamo vrstico, ki vključi services nastavitve, ki omogočijo CORS:

$settings['container_yamls'][] = DRUPAL_ROOT . '/sites/default/yufu.services.yml';

Postavitev (vuejs) "prednjegadela"

Najprej gremo v podfolder nuxt in namestimo odvisne javascript pakete:

cd nuxt

npm i

Skopiramo privzete nastavitve v dejavne:

cp .env.dist .env

Po potrebi vsebino .env prilagodimo.

Nato poženemo izgrajevalnik / strežnik:

npm run dev

Uvoz testne vsebine

./skripte/uvozi-vsebino.sh

Dodatne testne vsebine lahko definiramo v modulu yufu_data, v poddirektoriju content. Pazit moramo na ime - vsak fajl se mora končati s .content.yml.

Navodila za konstruiranje fajlov pa so tukaj: https://www.drupal.org/docs/contributed-modules/yaml-content/examples

Dokumentacija

Backend

Endpoint za dodajanje pojmov

V modulu yufu_concept.

Obveščanje prek mailov

  1. Ko je dodan nov pojem ali posodobljen star pojem, obvesti o tem vse urednike.
  • ob novi draft revizija se poslje mail urednikom
  1. Ko je sprejet nov pojem ali revizija, obvesti uporabnika in ga odblokiraj.
  • ob novi publishani revizijami se poslje mail uporabniku, ki jo je naredil.

Funkcionalnost se nahaja v yufu_admin modulu.