Razni popravki in dodelave

master
root 2021-12-19 22:06:27 +01:00
parent 481b1f681a
commit 1e2c60edc4
8 changed files with 232 additions and 21 deletions

View File

@ -0,0 +1,38 @@
---
Title: Argumenti proti pozidavi
Order: 2
---
## 1. Bivša stališča MOL:
· Pobuda ni skladna z urbanističnim kriterijem ohranjanja bivalne kakovosti v obstoječih soseskah.
· Območje predstavlja zeleno površino strnjenega naselja. Te površine imajo pomembno socialno in ekološko funkcijo, omogočajo ureditev prostorov druženja in izboljšujejo mikroklimatske pogoje.
· Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih površinah ni le nesprejemljivo, ampak nevzdržno.
. Povprečje gostote poseljenosti na km2 je po zadnjih podatkih za Ljubljano iz leta 2019 1.065,4 občanov/km2. Znotraj Šišenske soseske 6 je že sedaj skoraj štiri krat višja gostota prebivalstva, in sicer le-ta znaša več kot 4.100 prebivalcev/km2. (vir: MOL)
## 2. Argumenti stroke:
· Soseska ŠS-6 predstavlja enega kvalitetnejših primerov stanovanjske gradnje v Ljubljani, ki je bila realizirana kot prva zaključena urbanistična enota.
· Načrtovana je bila skladno z urbanističnimi načeli Ravnikarjeve “idealne soseske”.
· Odprte zelene površine in parki soseske ŠS-6 spadajo med lepše primere krajinskega oblikovanja javnih površin v Ljubljani.
· Zelene površine znotraj sosesk izboljšujejo mikroklimatske pogoje.
· Podpora Fakultete za arhitekturo (Uni. Lj.).
## 3. Stališča stanovalcev:
· Z gradnjo stanovanj bi rešili dolgoletni spor MOL z zasebnim investitorjem; gre za poravnavo na račun stanovalcev v soseski.
· Zgoščevanje soseske z gradnjo novih objektov na odprtih zelenih površinah ni sprejemljivo.
· Pobuda ni skladna z urbanističnim kriterijem ohranjanja bivalne kakovosti v obstoječih soseskah.
· ŠS-6 ima že v obstoječem stanju nadpovprečno visoko gostoto poseljenosti in je v primerjavi s celotno Ljubljano skoraj štirikrat gosteje poseljena.
· Večja gostota poselitve bo negativno vplivala na obremenitev vzporedne infrastrukture (vrtci, šole), ki je že v trenutni situaciji preobremenjena, pričakujemo pa lahko še poslabšanje po zaključku gradenj na drugi strani Celovške (Rastoderjevi stolpnici, Kvartet, …).
· Ustvarjen precedens bi vodil v nadaljnje spremembe OPN in posledične pozidave, ki bi bile v nasprotju z interesi občanov in etažnih lastnikov.

View File

@ -15,4 +15,4 @@ Trenutni argument MOL je, da bi s potencialno gradnjo stanovanj na omenjenih pov
Stanovalci ŠS-6 takšni poravnavi odločno nasprotujemo. V preteklih mesecih smo se prešteli z informativnim oz. posvetovalnim zbiranjem podpisov; v le dveh dneh smo jih zbrali več kot 600. Prav tako se zavedamo, da bo predlagana »rešitev« ustvarila precedens, ki bo vzpodbudil tudi ostale lastnike špekulativno pridobljenih zemljišč, da začnejo s pozidavo zelenih površin v gosto naseljenih in urbanistično zaključenih soseskah.
Naši 4 gradniki so: ljubezen, znanje, stroka in smeh.
Naši 4 gradniki so: _ljubezen_, **znanje**, _stroka_ in **smeh**.

View File

@ -1,6 +1,6 @@
---
Title: Pridruži se nam
Order: 2
Order: 3
---
# O nas
@ -8,20 +8,23 @@ Smo predstavniki širše skupnosti prebivalcev Šišenske soeske 6, ki se s svoj
# Bodi obveščen_a
Obveščen bodi preko tega obrazca:
Lahko se naročiš na obvestilnik preko [te povezave](https://liste.kompot.si/postorius/lists/ss6.kompot.si/).
OBRAZEC
<!--form action="https://liste.kompot.si/postorius/lists/ss6.kompot.si/subscribe" method="post" id="narocilo">
<label for="id_email">E-poštni naslov:</label>
<input type="text" id="id_email" name="id_email">
<button type="submit" id="obvestilnik_narocilo">Naroči</button>
</form-->
# Pridruži se našim prizadevanjem
## Bodimo slišani
Svoje nasprotovanje načrtom spremembe OPN posreduj mestnim svetnikom, kontaktne podatke najdeš na tej [povezavi](https://docs.google.com/document/d/1x-69AccNGbaQQU9MykRa5J_2i4jbwCqYrucx0CUc0NU/edit?usp=sharing).
Za oporo lahko uporabiš šablono, ki smo jo pripravili in je dostopna [tukaj](https://docs.google.com/document/d/1DKI8idnhQXBpLSdjBBZ60y8jx79bq3YmmcSJuB3fbc4/edit?usp=sharing).
Svoje nasprotovanje načrtom spremembe OPN posreduj mestnim svetnikom, kontaktne podatke najdeš na tej [povezavi](https://docs.google.com/document/d/1x-69AccNGbaQQU9MykRa5J_2i4jbwCqYrucx0CUc0NU/edit?usp=sharing). Za oporo lahko uporabiš šablono, ki smo jo pripravili in je dostopna [tukaj](https://docs.google.com/document/d/1DKI8idnhQXBpLSdjBBZ60y8jx79bq3YmmcSJuB3fbc4/edit?usp=sharing).
## Pomagaj na terenu
Na naslov [sisenskasoseska6](sisenskasoseska6<afna>gmail.com){.mlf} se javi, če si pripravljen_a sodelovati pri deljenju letakov in zbiranju podpisov.
Na naslov [sisenskasoseska6_AFNA_gmail.com](sisenskasoseska6_AFNA_gmail.com){.mlf} se javi, če si pripravljen_a sodelovati pri deljenju letakov in zbiranju podpisov.
## Podpri nas z donacijo
@ -29,4 +32,8 @@ Trenutno preučujemo pravne možnosti, ki bi nam omogočile ustaviti načrtovane
Vsak evro, ki ga prejmemo iz donacij, bo namenjen za plačilo pravne pomoči.
Za donacijo nas kontaktiraj na [sisenskasoseska6](sisenskasoseska6<afna>gmail.com){.mlf}
Za donacijo nas kontaktiraj na [sisenskasoseska6_AFNA_gmail.com](sisenskasoseska6_AFNA_gmail.com){.mlf}
## Ustvarjamo kolektivni spomin
V imenu skupnosti ŠS6 vas prosimo, da nam pomagate ustvariti kolektivni spomin. Pošljite nam vaše slike in spomine. Prav tako vas prosimo, da nam posredujete svoje pretekle izkušnje iz pravdnih sporov in upravnih sporov. Vse našteto lahko anonimno naložite [tukaj](https://obzorje.kompot.si/s/87HkkrQMakoWe5d). Brez vašega privoljenja ne bomo objavili ničesar.

View File

@ -5,7 +5,7 @@ Order: 0
Šišenska soseska 6 (ŠS-6) predstavlja enega kvalitetnejših primerov stanovanjske gradnje v Ljubljani, ki je bila realizirana kot prva zaključena urbanistična enota za 10.000 prebivalcev. Načrtovana je bila skladno z urbanističnimi načeli Ravnikarjeve “idealne soseske” in bila zgrajena v letih 1964-1972.
Naselje leži ob severni mestni vpadnici Celovški cesti. Skozi sosesko poteka sprehajalna pot Pot spominov in tovarištva ali Pot ob žici (POT), speljana po trasi bodeče žice, s katero je bila Ljubljana ograjena med 2. svetovno vojno. POT sosesko povezuje z zelenim zaledjem griča Rožnik.
Naselje leži ob severni mestni vpadnici Celovški cesti. Skozi sosesko poteka sprehajalna pot Pot spominov in tovarištva ali Pot (PST) ob žici (POT), speljana po trasi bodeče žice, s katero je bila Ljubljana ograjena med 2. svetovno vojno. POT sosesko povezuje z zelenim zaledjem griča Rožnik.
Urbanista Aleš Šarec in Janez Vovk sta predvidela pahljačasto zasnovo soseske, ki jo opredeljujejo višinsko hierarhično strukturirana zazidava, mreža peš poti in urbanistični elementi tradicionalnega mesta. Že v času nastanka je soseska v urbanističnem smislu predstavljala velik odklon od funkcionalističnih načel. Visoke, osem do štirinajst nadstropne stanovanjske stolpnice tvorijo središče soseske, ki je locirano ob mestni vpadnici. Z oddaljenostjo od glavne ceste višinski gabariti objektov padajo vse do individualne zazidave.

BIN
favicon.ico 100644

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 115 KiB

View File

@ -0,0 +1,116 @@
<?php
/**
* PicoVideoEmbed - Responsive peerube, vimeo and youtube embeds in shortcode format
*
* @author Jurij Podgoršek <g1smo@git.kompot.si>
* @license https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html
* @version 0.2
*/
class PicoVideoEmbed extends AbstractPicoPlugin
{
/**
* API version used by this plugin
*
* @var int
*/
const API_VERSION = 3;
/**
* This plugin depends on ...
*
* @see AbstractPicoPlugin::$dependsOn
* @var string[]
*/
protected $dependsOn = array();
const SHORTCODE = '#\[video .+?\]#i';
/**
* Triggered after Pico has prepared the raw file contents for parsing
*
* @see Pico::parseFileContent()
* @see DummyPlugin::onContentParsed()
* @param string &$content prepared file contents for parsing
* @return void
*/
public function onContentParsed(&$content)
{
if (stripos($content, '[video') !== false) {
// Search for Embed shortcodes allover the content
preg_match_all(self::SHORTCODE, $content, $matches);
// Make sure we found some shortcodes
if (count($matches[0]) > 0) {
// Walk through shortcodes one by one
foreach ($matches[0] as $match) {
// First, try youtube
// Get youtube like and video ID (Ref:http://stackoverflow.com/questions/3717115/regular-expression-for-youtube-links/3726073#3726073)
preg_match(self::YOUTUBE_REGEX, $match, $embed_link);
if (count($embed_link) > 1) {
$content = preg_replace(self::SHORTCODE, $this->getYoutubeEmbed($embed_link), $content, 1);
continue;
}
// Next, we try vimeo
preg_match(self::VIMEO_REGEX, $match, $embed_link);
if (count($embed_link) > 1) {
$content = preg_replace(self::SHORTCODE, $this->getVimeoEmbed($embed_link), $content, 1);
continue;
}
// Otherwise, it's peertube <3
preg_match(self::PEERTUBE_REGEX, $match, $embed_link);
if (count($embed_link) > 1) {
$content = preg_replace(self::SHORTCODE, $this->getPeertubeEmbed($embed_link), $content, 1);
continue;
}
}
}
}
}
const YOUTUBE_REGEX = '#http(?:s)?\:\/\/(?:www\.)?youtu(?:be\.com/watch\?v=|\.be/|be\.com/embed/)([\w\-]+)(&(amp;)?[\w\?=]*)?#s';
private function getYoutubeEmbed(array $embed_link) {
return '<div class="pico-video-embed">'
. '<iframe id="ytID" width="500" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/' . $embed_link[1] . '" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'
. '</div>';
}
const VIMEO_REGEX = '#http(?:s)?\:\/\/(?:www\.)?(?:player\.)?vimeo\.com/(?:video/)?([0-9]+)(-:\?.+)?#s';
private function getVimeoEmbed(array $embed_link) {
return '<div class="pico-video-embed">'
. '<iframe width="560" height="315" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="https://player.vimeo.com/video/' . $embed_link[1] . '?warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'
. '</div>';
}
const PEERTUBE_REGEX = '#(http(?:s)?)\:\/\/([a-zA-Z0-9](?:(?:[a-zA-Z0-9-]*|(?<!-)\.(?![-.]))*[a-zA-Z0-9]+)?)(?:/videos/embed|/videos/watch|/w)/([0-9a-zA-Z-]+)/?#s';
private function getPeertubeEmbed(array $embed_link) {
return '<div class="pico-video-embed">'
. '<iframe width="560" height="315" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups" src="' . $embed_link[1] . '://' . $embed_link[2] . '/videos/embed/' . $embed_link[3] . '?warningTitle=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>'
. '</div>';
}
/**
* Triggered after Pico has rendered the page
*
* @param string &$output contents which will be sent to the user
* @return void
*/
public function onPageRendered(&$output)
{
// Add embed css
$output = str_replace('</head>', ($this->getStyleHeader() . '</head>'), $output);
}
private function getStyleHeader() {
$header = '<style type="text/css">'
. '.pico-video-embed { position: relative; padding-bottom: 56.25%; border: 0;}'
. '.pico-video-embed iframe, .video-container object, .video-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0;}'
. '</style>';
return $header;
}
}

View File

@ -33,7 +33,6 @@ body {
h1 {
font-weight: bold;
font-size: 1.8rem;
}
h2 {
@ -185,21 +184,17 @@ body > header h1 {
margin-bottom: 0;
}
@media screen and (min-width: 600px) {
@media screen and (max-width: 600px) {
body > header h1 {
font-size: 2.2rem;
font-size: 1.5rem;
margin-bottom: 0;
}
}
body.blog > header h1 {
font-size: 4.6rem;
}
main header {
/* the difference between site-heading (2.2rem x 1.3) and page-heading (1.8rem x 1.3) */
padding-bottom: calc(0.4rem * 1.3);
margin-bottom: 0.8rem;
}
@media screen and (max-width: 400px) {
body > header h1 {
font-size: 1.2rem;
}
}
main header h1 {
@ -292,6 +287,18 @@ main > ul {
column-count: 3;
}
@media screen and (max-width: 800px) {
.galerija {
column-count: 2;
}
}
@media screen and (max-width: 419px) {
.galerija {
column-count: 1;
}
}
.galerija > a {
display: block;
margin-bottom: .5rem;
@ -306,3 +313,11 @@ main > ul {
video {
width: 100%;
}
strong {
font-style: bold;
}
em {
font-style: italic;
}

View File

@ -0,0 +1,35 @@
window.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
document.querySelectorAll('.mlf').forEach(function (el) {
var m = el.getAttribute('href').split(/_AFNA_/);
var mail = m[0] + '@' + m[1];
el.setAttribute('href', 'mailto:' + mail);
el.innerHTML = mail;
});
/*
var narocilo = document.getElementById('narocilo');
if (narocilo) {
var e = document.getElementById('id_email');
var mail = e.value;
var subUrl = 'https://liste.kompot.si/postorius/lists/ss6.kompot.si/';
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.onreadystatechange = function () {
if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) {
var m = xhr.response.match(/<input type='hidden' name='csrfmiddlewaretoken'\s+value='([a-zA-Z0-9]+)'/);
console.log('matching', m);
if (m.length == 2) {
var csrf = document.createElement('input');
csrf.setAttribute('type', 'hidden');
csrf.setAttribute('name', 'csrfmiddlewaretoken');
csrf.value = m[1];
console.log(csrf);
narocilo.appendChild(csrf);
}
}
}
xhr.open('GET', subUrl, true);
xhr.send();
}
*/
});