naredil uporaben primer magnetne boce, popravil transformacije koordinatnih sistemov in naredil izris tokamaka

master
Andrej 2021-09-07 19:05:42 +02:00
parent a5085d1da4
commit bebc0f480e
5 changed files with 75 additions and 60 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -104,44 +104,23 @@ def B_bottle(p, a, h, I):
B2 = B_loop(p+np.array([0.,0.,h]),a)*I
return B1+B2
def test_transform(p, n):
''' test pravilnega transforma koordinatnih sistemov'''
z_obrat = np.array([[1.,0.,0.],[0.,0.,1.],[0.,-1.,0.]])
v0 = np.array([0.,0.,.1])
X = np.zeros([n,3])
V = np.zeros([n,3])
U = np.zeros([n,3])
for i in range(n):
theta = i*2.*np.pi/n
x_obrat = np.array([[np.cos(theta), np.sin(theta),0.],
[-np.sin(theta),np.cos(theta), 0.],
[0.,0.,0.2]])
print(x_obrat)
p_ = np.matmul(x_obrat, np.matmul(z_obrat,p)) - np.array([0.5,0.,0.])
v_ = np.matmul(x_obrat, np.matmul(z_obrat,v0))
u_ = np.matmul(z_obrat.T, np.matmul(x_obrat.T,v_))
X[i,:]=p_
V[i,:]=v_
U[i,:]=u_
return X, V, U
def tokamak(p, a, b, I, n):
''' polje v modelu tokamaka, zanke polmera a
nataknjene na toroid polmera b '''
z_obrat = np.array([[1.,0.,0.],[0.,0.,1.],[0.,-1.,0.]])
Rx = np.array([[1.,0.,0.],[0.,0.,-1.],[0.,1.,0.]])
B = np.zeros(3)
premik = np.array([b,0.,0.])
for i in range(n):
theta = i*2.*np.pi/n
x_obrat = np.array([[np.cos(theta), np.sin(theta),0.],
Rz = np.array([[np.cos(theta), np.sin(theta),0.],
[-np.sin(theta),np.cos(theta), 0.],
[0.,0.,0.2]])
p_ = np.matmul(x_obrat, np.matmul(z_obrat,p)) - premik
[0.,0.,1.]])
#print(Rz)
p_ = np.matmul(Rx.T, np.matmul(Rz.T,p)) + premik
b_ = I*B_loop(p_,a)
b = np.matmul(z_obrat.T, np.matmul(x_obrat.T,b_))
b = np.matmul(Rz, np.matmul(Rx,b_))
B = B+b
return B
@ -149,7 +128,7 @@ def tokamak(p, a, b, I, n):
def Wk(m,V):
return 0.5*m*np.sum(V**2,1)
def plot3(X,enote='m',zemlja=False):
def plot3(X,enote='m',zemlja=False,lim=[],bottle=[],tokamak=[]):
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
if zemlja:
@ -165,7 +144,50 @@ def plot3(X,enote='m',zemlja=False):
ax.set_xlabel(r'$x$ [{}]'.format(enote))
ax.set_ylabel(r'$y$ [{}]'.format(enote))
ax.set_zlabel(r'$z$ [{}]'.format(enote))
if lim:
ax.set_xlim(lim)
ax.set_ylim(lim)
ax.set_zlim(lim)
if bottle:
r = bottle[0]
h = bottle[1]
fi = np.linspace(0,2*np.pi,300)
a = r*np.cos(fi)
b = r*np.sin(fi)
ax.plot(a,b,+h,color='red',zorder=100)
ax.plot(a,b,-h,color='red',zorder=100)
if tokamak:
ax=plot_tokamak(tokamak[0],tokamak[1],tokamak[2],ax)
plt.show()
def plot_tokamak(a,b,n,ax=None):
fi = np.linspace(0,2.*np.pi,300)
x = a*np.cos(fi)
y = a*np.sin(fi)
z = np.zeros(300)
X=np.zeros([300,3,n])
x = x-b
Rx = np.array([[1.,0.,0.],[0.,0.,-1.],[0.,1.,0.]])
if ax == None:
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
for i in range(n):
theta = i*2.*np.pi/n
Rz = np.array([[np.cos(theta),-np.sin(theta),0.],
[np.sin(theta),np.cos(theta),0.],
[0.,0.,1]])
for j in range(300):
p = np.array([x[j],y[j],z[j]])
#X=np.zeros([300,3])
X[j,:,i] = np.matmul(Rz, np.matmul(Rx,p.T))
ax.plot(X[:,0,i],X[:,1,i],X[:,2,i],color='red',zorder=1)
plt.draw()
plt.show()
def rplot(X, enote='m', xy=[0,1],os='xy', fname=None):
@ -194,15 +216,8 @@ if __name__ == "__main__": # testni del kode
dt = 1e-2
X, V = boris(x0,v0,E,B,dt,20)
#X, V = boris(x0,v0,E,B,dt,20)
#ax.quiver(X[0:-1:20,0],X[0:-1:20,1],X[0:-1:20,2],V[0:-1:20,0],V[0:-1:20,1],V[0:-1:20,2], color='black',normalize=True,length=.5)
# quiver res naredi grdo sliko
plot3(X)
#plot3(X)
plot_tokamak(1,2,16)
X, V, U = test_transform([0.2,0.,0.], 12)
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(projection='3d')
ax.quiver(X[:,0],X[:,1],X[:,2],V[:,0],V[:,1],V[:,2])
ax.quiver(X[:,0],X[:,1],X[:,2],U[:,0],U[:,1],U[:,2])
plt.show()

View File

@ -7,19 +7,21 @@ from matplotlib import rc
from scipy.special import ellipe,ellipk
from boris import *
m = m_el
m = m_pr
q = e
i = 5 # tok v ovoju
i = 10 #tok v ovoju
a = 0.5 # ovoj
a = 0.1 # ovoj
v0 = np.array([0.0,-0.2,0.1])
x0 = np.array([.1, 0.,0.])
v0 = np.array([0.0,-3,1.9])
x0 = np.array([.05, 0.,0.02])
E = lambda x: np.array([0.,0.,0.])
B = lambda x: B_bottle(x, a, a/2, i)
dt = 1e-2
tdur = 10
dt = 1e-5
tdur = 1e0
#print(tdur/dt)
X,V = boris(x0, v0, E, B, dt, tdur, q, m)
plot3(X, lim=[-1.2*a,1.2*a],bottle=[a,a/2])
X,V = boris(x0, v0, E, B, dt, tdur/10, q, m)
plot3(X)

BIN
radii.pdf

Binary file not shown.

View File

@ -7,26 +7,24 @@ from matplotlib import rc
from scipy.special import ellipe,ellipk
from boris import *
m = m_el
m = m_pr
q = e
i = 80 # tok v ovoju
N = 1500 # stevilo ovojev
i = 800 # tok v ovoju
N = 1000 # stevilo ovojev
I = i*N
a = 1.5 # ovoj
b = 0.8 + 0.5*a
a = .8 # ovoj
b = 0.5 + 0.5*a
v0 = np.array([-0.1,-0.15,0.])*c
v0 = np.array([0.8, -0.48, 0.3595])*c
x0 = np.array([2., 0.,0.])
x0 = np.array([0.,0.0,-0.8])
v0 = np.array([-0.1,0.15,+0.])*c/2/2
x0 = np.array([1., 0.,0.4])
E = lambda x: np.array([0.,0.,0.])
B = lambda x: tokamak(x, a, b, I, 16)
B = lambda x: B_bottle(x, 1., 5., I) + B_loop(x,4.)*100*8000
dt = 1.5e-12
tdur = 3e-7
#dt = 2e-11
#tdur = 1e-6
dt = 1.5e-8
dt = 1.5e-4
tdur = 3e0
dt = 2e-11
tdur = 1e-6
X,V = boris(x0, v0, E, B, dt, tdur, q, m)
plot3(X)
plot3(X,lim=[-b-a,b+a],tokamak=[a,b,16])