Prvi komit

eulerConversion
Jurij Podgoršek 2021-08-08 23:22:37 +02:00
commit e9d5d69b22
9 changed files with 136 additions and 0 deletions

94
8266/8266.ino 100644
View File

@ -0,0 +1,94 @@
// NodeMCU 0.9 (ESP-12 module)
#include <Wire.h>
/*#include <BluetoothSerial.h>
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif
*/
const int MPU_addr=0x68; // I2C address of the MPU-6050
const float MPU_GYRO_250_SCALE = 131.0;
const float MPU_GYRO_500_SCALE = 65.5;
const float MPU_GYRO_1000_SCALE = 32.8;
const float MPU_GYRO_2000_SCALE = 16.4;
const float MPU_ACCL_2_SCALE = 16384.0;
const float MPU_ACCL_4_SCALE = 8192.0;
const float MPU_ACCL_8_SCALE = 4096.0;
const float MPU_ACCL_16_SCALE = 2048.0;
// Sem dobimo vrednosti
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
check_I2c(MPU_addr);
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);
delay(30); // Ensure gyro has enough time to power up
//SerialBT.begin("MotionGlove");
//Serial.print("BT on");
}
void loop() {
Wire.beginTransmission(MPU_addr);
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(false);
Wire.requestFrom(MPU_addr,14,true); // request a total of 14 registers
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
Serial.print("AcX = "); Serial.print(AcX);
Serial.print(" | AcY = "); Serial.print(AcY);
Serial.print(" | AcZ = "); Serial.print(AcZ);
Serial.print(" | Tmp = "); Serial.print(Tmp);
Serial.print(" | GyX = "); Serial.print(GyX);
Serial.print(" | GyY = "); Serial.print(GyY);
Serial.print(" | GyZ = "); Serial.println(GyZ);
/*
SerialBT.write("/accel/0/x/" + String(AcX) + "\n");
SerialBT.write("/accel/0/y/" + String(AcY) + "\n");
SerialBT.write("/accel/0/z/" + String(AcZ) + "\n");
SerialBT.write("/gy/0/x/" + String(GyX) + "\n");
SerialBT.write("/gy/0/y/" + String(GyY) + "\n");
SerialBT.write("/gy/0/z/" + String(GyZ) + "\n");
SerialBT.write("/tmp/0/val/" + String(Tmp) + "\n");
*/
// Blink blink
digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);
//delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
Serial.print("\n");
}
byte check_I2c(byte addr){
// We are using the return value of
// the Write.endTransmisstion to see if
// a device did acknowledge to the address.
byte error;
Wire.beginTransmission(addr);
error = Wire.endTransmission();
if (error == 0) {
Serial.print(" Device Found at 0x");
Serial.println(addr,HEX);
} else {
Serial.print(" No Device Found at 0x");
Serial.println(addr,HEX);
}
return error;
}

19
8266/8266.org 100644
View File

@ -0,0 +1,19 @@
#+TITLE: 8266 demo za projekt na pifcampu
* Arduino intro:
https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/getting-started-w-nodemcu-esp8266-on-arduino-ide-28184f
* Arduino kbd matrika:
https://www.baldengineer.com/arduino-keyboard-matrix-tutorial.html
* GY-521 howto
https://create.arduino.cc/projecthub/Nicholas_N/how-to-use-the-accelerometer-gyroscope-gy-521-6dfc19
Daljsi tutorial:
https://olivertechnologydevelopment.wordpress.com/2017/08/17/esp8266-sensor-series-gy-521-imu-part-1/
* ModriZob
https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-classic-arduino-ide/
* OSC
https://github.com/CNMAT/OSC

BIN
motion-glove.jpg 100644

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 928 KiB

BIN
projekt.jpg 100644

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1012 KiB

BIN
projekt.jpg~ 100644

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 506 KiB

BIN
projekt.kra 100644

Binary file not shown.

BIN
projekt.kra.bak 100644

Binary file not shown.

BIN
projekt.kra~ 100644

Binary file not shown.

23
projekt.org 100644
View File

@ -0,0 +1,23 @@
* Wavey Wind, the Modul-air Mitt
Using an ESP32 microcontroller with wifi and bluetooth capability, a gyroscope/accelerometer module and keyboards switches, I will be building an experimental low cost motion "glove" controller with a button for each finger.
The idea stems from an earlier abstract visualisation project which was intended to visualise music. After building the initial prototype and hooking it up with a touch user interface of sliders that modulate the visuals, I asked myself why should I make the program interpret music? We already do that when we listen and (can) react by dancing; using a motion sensor, the dancing can be "aplified" by turning bodily motions into shapes and colours projected on a surface.
Using the motion mitt, the operator of visuals doesn't have to get locked into a clumsy little touchscreen but can immerse in the experience of sound and video while co-creating it. A workshop will be held to build a number of gloves that can connect in an ad-hoc network, so that group of people could collaborate with them.
The glove(s) will send events via the open sound control protocol, opening the possibility to using using them for audio synthesis/modulation, or maybe even as a general interface.
"What Can a Body Do?"
* Gibalna rokavička ("Wavey Wind, the Modul-air Mitt")
Z ESP32 mikrokontrolerjem, ki omogoča wifi in bluetooth povezljivost, modulom z žiroskopom in pospeškomerjem ter tipkovničnimi stikali bom izdelal eksperimentalni nizkocenovni gibalni vmesnik z gumbom za vsak prst.
Ideja izhaja iz zgodnješega projekta abstraktne vizualizacije, ki naj bi odsevala glasbo. Po izgradnji zgodnjega prototipa z vmesnikom na drsnikov na dotik, ki modulirajo prikaz, sem se vprašal zakaj bi program interpretiral glasbo? To namreč počnemo že mi, na poslušanje (lahko) odreagiramo s plesom, gibalni senzor pa bi lahko telesne gibe "ojačal" v oblike in barve, projecirane na površino.
Z gibalno rokvičko se opravljalka_ec vizualij lahko izogne ujetosti v neroden zaslon na dotitk in potopi raje v izkušnjo zvoka in videa med soustvarjanjem le-te. Organizirana bo tudi delavnica za izgradnjo večih rokavičk, ki se lahko med sabo povežejo v ad-hoc mrežo, kar skupini ljudi omogoči sodelovanje.
Rokavica oz. rokavice bodo pošiljale podatke preko OSC (open sound control) protokola, kar odpira tudi možnost rabe za zvočno sintezo/modulacijo ali celo kot splošni vmesnik.
"Kaj zmore telo?"