added simple NAGIB visual

main
Rob Canning 2023-03-20 15:31:25 +01:00
parent f0c53356e8
commit 10bbc0190f
4 changed files with 204 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1 @@
,rizoma,rizoma-box,17.03.2023 16:43,file:///home/rizoma/.config/libreoffice/4;

Binary file not shown.

View File

@ -0,0 +1,34 @@
brand,vocab,questions
NAGIB,prisotnost,1. Kakšne so tvoje asociacije na besede (v odgovoru jih zapiši v paru):
BREZ ODRA,pozornost,"- (ustvarjalni) proces
- (ustvarjalno) delo
- počitek
- prostor(i) umetnosti
- BREZODRA"
brezOdra,skupnostni procesi ,2. Kdaj in kje si se počutil/a del skupnosti (na kratko opiši situacijo)?
bRez odRa,ustvarjalna preizkušanja,3. Kje si imel_a najboljšo ustvarjalno izkušnjo kot gledalka_ec in kaj te je tako impresioniralo (na kratko opiši)?
Brez oDRa,"premišljevanja,",
bRez odRa,zaznavanja,
BREZ ODRA,udejanjanja,
b r e z o d r a,poskus,
,čutni nagovor gledalca,
,odmik od ustaljenih form uprizarjanja in percipiranja,
,nedokončano delo,
,delo,
,procesi,
,eksperimentalne oblike soustvarjanja,
,utopične želje,
,manifest(acija),
, v iskanju,
,v trajanju,
,vstop v drugačen časovno-prostorski kontinuum,
,poskus novih produkcijskih struktur,
, še neznano,
,odnosi,
,skupnost,
,fizična izkušnja,
,medprostori,
,nove perspektive,
,posluh,
,nežno radikalne misli,
,kako naprej,
1 brand vocab questions
2 NAGIB prisotnost 1. Kakšne so tvoje asociacije na besede (v odgovoru jih zapiši v paru):
3 BREZ ODRA pozornost - (ustvarjalni) proces - (ustvarjalno) delo - počitek - prostor(i) umetnosti - BREZODRA
4 brezOdra skupnostni procesi 2. Kdaj in kje si se počutil/a del skupnosti (na kratko opiši situacijo)?
5 bRez odRa ustvarjalna preizkušanja 3. Kje si imel_a najboljšo ustvarjalno izkušnjo kot gledalka_ec in kaj te je tako impresioniralo (na kratko opiši)?
6 Brez oDRa premišljevanja,
7 bRez odRa zaznavanja
8 BREZ ODRA udejanjanja
9 b r e z o d r a poskus
10 čutni nagovor gledalca
11 odmik od ustaljenih form uprizarjanja in percipiranja
12 nedokončano delo
13 delo
14 procesi
15 eksperimentalne oblike soustvarjanja
16 utopične želje
17 manifest(acija)
18 v iskanju
19 v trajanju
20 vstop v drugačen časovno-prostorski kontinuum
21 poskus novih produkcijskih struktur
22 še neznano
23 odnosi
24 skupnost
25 fizična izkušnja
26 medprostori
27 nove perspektive
28 posluh
29 nežno radikalne misli
30 kako naprej

View File

@ -0,0 +1,169 @@
Table table;
String p = ".";
String q = "-";
Integer i;
Integer x;
Integer y;
Integer u = 0;
TableRow vocabrow;
TableRow qrow;
PFont liberation;
//liberation = loadFont("Noto Serif Tibetan ExtraLight");
//Noto Serif Tibetan ExtraLight
void setup() {
liberation = createFont("LiberationMono-Bold.ttf", 30);
table = loadTable("m1.csv", "header");
//fullScreen();
size(1920,1080);
frameRate(30);
smooth();
background(0);
//textAlign(LEFT);
}
Integer itteration = 0;
Integer linepace = 4;
Integer pace = 4;
Integer wordpace = 4;
void draw() {
y = frameCount % 4; // elements in questions
x = frameCount % 30; // in vocab
i = frameCount; //% (60*30); // 60 seconds @ 30fps
if (i <= 1800) { itteration = 0;}
else if (i <= 2000) { itteration = 1;}
else if (i <= 2500) { itteration = 2;}
else if (i <= 3000) { itteration = 3;}
else if (i <= 3500) { itteration = 4;}
else if (i <= 4000) { itteration = 5;}
else {itteration = 0;}
itteration = itteration % 6; // 5 items in sequence
// pace increments / tempo
pace = i % 400; // 9 seconds
wordpace = i % 12;
/////////////////////////////////////////////////////////
if ( itteration == 0 ){ // text question decoration lines
//background(0);
qrow = table.getRow(i%29);
q = qrow.getString("vocab");
fill(100,200);
textSize(random(12,44));
text(q,random(width) - 100, random(height) + random(55));
//text(q,random(width) - 100, 50 + random(55));
//u = u % 3;
} else {};
if ( pace == 10 && itteration == 0 ){
background(0);
qrow = table.getRow(u);
q = qrow.getString("questions");
fill(255);
textSize(100);
text(q,width/6, height/6, 1200,850);
//fill(255,14); // white opacity
//rect(0,0, width, height);
u = u+1 % 3;
}
/////////////////////////////////////////////////////////
else if (
wordpace == 0 && itteration == 1 ) {
//background(155);
vocabrow = table.getRow(i%29);
p = vocabrow.getString("vocab");
fill(random(111, 255 ));
textSize(random(33,111));
text(p,random(width/2), random(height));
fill(0,33); // white opacity
rect(0,0, width, height);
}
/////////////////////////////////////////////////////////
else if (
//wordpace == 0 &&
itteration == 2 ) {
//background(155);
vocabrow = table.getRow(i%29);
p = vocabrow.getString("vocab");
fill(random(255));
textSize(random(33,77));
text(p,random(width/2), random(height));
//fill(0,55); // white opacity
//rect(0,0, width, height);
}
else if (
//wordpace == 0 &&
itteration == 3 ) {
vocabrow = table.getRow(i%29);
p = vocabrow.getString("vocab");
fill(random(44, 255));
textSize(random(24,88));
text(p,random(width/2), random(height));
fill(255);
if (i%20 == 19){
fill(255);
}
fill(0);
if (i%20 == 10) {fill(0);}
textSize(600);
text("NAGIB", 0, height/1.5);
}
//////////////////////////////////////////
else if (
wordpace == 0 &&
itteration == 4 ) {
//background(0);
vocabrow = table.getRow(i%29);
p = vocabrow.getString("vocab");
fill(random(155, 255));
textSize(random(20,50));
text(p,random(width)-100, random(height));
fill(0,12); // white opacity
rect(0,0, width, height);
if (i%20 == 19){
fill(255);
}
fill(255);
if (i%20 == 10) {fill(255);}
textSize(250);
text(" b r e z \n O d r a ", 0, height/3);
}
//////////////////////////////////////////
else if (
wordpace == 0 &&
itteration == 4 ) {
//background(0);
vocabrow = table.getRow(x%5);
p = vocabrow.getString("brand");
fill(random(155, 255));
textSize(12);
text(" blaj blja lkj sdfkj sdkj skj dj\n info@zavodrizoma.si",width/2, height/2);
}
saveFrame("frames/####.tif");
}